Psykoterapi

Jag erbjuder psykoterapi individuellt och par

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT och
compassionfokuserad terapi, CFT som grund. En förståelse för anknytningens betydelse är basen i samtalen, dvs hur barndomens relationsmönster än idag påverkar hur vi upplever och beter oss i nära viktiga vuxna relationer. Jag integrerar olika terapeutiska metoder och arbetssätt samt skräddarsyr behandlingen efter dina behov. Vilken inriktning som väljs sker alltid i samråd med dig. Min erfarenhet är dock att de flesta patienter inte bryr sig så mycket om vad det är för specifika teorier som ligger bakom terapin, det viktiga är att den känns bra och fungerar.

Nedan berättar jag lite kort för de olika psykoterapiinriktningar jag arbetar med.

CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform med inslag av från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistisk meditation. I terapin tränar man bland annat upp ett omhändertagande och ansvarsfullt förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka att tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och åstadkomma en långsiktig förändring och inte enbart symtomlindring. Intention är att förändra en ohjälpsam självkritik, läka trauman och skamkänslor, känna sig värdig och värd att tycka om, samt att bli modigare och vänligare mot sig själv och andra. Jag erhåller regelbunden handledning av CFTs gundare professor Paul Gilbert och psykologen Deborah Lee specialiserad på trauma och CFT regelbundet sedan flera år.

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och hur vi bearbetar information och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. KBT innehåller flera olika evidensbaserade modeller och inriktningar, till exempel mindfulness, acceptans, stresshantering och anknytningsteoeri. Avsikten är att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera
känslomässiga problem.

EMDR – Traumabehandling

EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet.

LI – Lifespan integration

Lifespan Integration (LI) är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser. Lifespan Integration bygger på människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. Lifespan integration bygger på den senaste forskningen om neural plasticitet och hjärnans förmåga att integrera och läka. LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster
med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör. Metoden når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal. Lifespan integration fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet.

EFT – Emotionsfokuserad parterapi

EFT utgår ifrån att vi alla behöver en trygg relation för att överleva där vi kan uttrycka våra behov att bli sedda och förstådda. Ett av de vanligaste problemen i en parrelation är upplevelsen av brist på närhet, kärlek och
kontakt. Målet är att med hjälp av terapeutens relationsskapande förhållningssätt och tekniker minska stressen och ångesten i kärleksrelationen. Terapin hjälper till att skapa en tryggare anknytning i parrelationen så att närhet, kärlek och kontakt kan återetableras.

Handledning, Workshops och Utbildningsterapi

Kontakta mig för förfrågan och offert.

Exempel på handledningsuppdrag:

CFT utbildningen på Karolinska institutet
S:t Lukas
Capio
Stockholms stad
Steg 1 handledning KBT
Enskilda handledningsuppdrag

Exempel på workshops:

Tillsammans med min kollega Monica Lundqvist har vi via vår gemensamma mottagning – compassioncenterstockholm.se – ordnat workshops i CFT med dr. Deborah Lee och professor Paul Gilbert – som är grundaren av CFT. Samt egna utbildningsdagar i CFT.